นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน

    เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อันจะยังผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคุ้มครอง มีการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าและผู้มาติดต่องานอย่างสูงสุด และเคร่งครัด
 2. บริษัทฯจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็น ในการทําธุรกิจร่วมกัน หรือตามที่กฎหมาย หรือตามที่องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดเท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างรัดกุม ปกปิด และเป็นความลับ
 4. บริษัทฯ กําหนดหน้าที่ของผู้เก็บข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รักษา ผู้ใช้ ผู้อนุมัติการใช้ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การเข้าถึง อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ปลอดภัยและใช้งานโดยสุจริตเท่านั้น
 5. ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน ที่เป็นเจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการขอดู ตรวจสอบ เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ทันทีตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา รวมถึงมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือนําส่งข้อมูลในกรณีที่บริษัทฯ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอเพิ่มเติม
 6. ลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มาติดต่องาน ที่เป็นชาวต่างชาติ ให้เก็บ รักษา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับคนไทย
 7. ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการ ต้องการข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มาติดต่องาน ให้มีหมายศาลหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้ควบคุมข้อมูลพิจารณา เพื่ออนุมัติก่อนทุกครั้ง
 8. การส่งข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานให้หน่วยราชการตามรอบปกติหรือตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ส่งให้สรรพากร ให้ส่งเป็นความลับได้ตามปกติและบันทึกการส่งไว้เพื่อการตรวจสอบ
 9. กรณีที่หน่วยราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ ให้แสดงเป็นความลับได้ตามปกติและบันทึกการตรวจสอบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 10. การส่งข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานไปยังต่างประเทศ ให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ และดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด
 11. ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทเก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญในทางธุรกิจ บริษัทฯ จะเก็บรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษัทฯ เอง ผู้ใดละเมิด ทําลาย ทําให้เสียหาย ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ จะลงโทษถึงขั้นสูงสุดและ/หรือ ดําเนินคดีจนถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมดจากผู้ฝ่าฝืน
 12. การเก็บรักษา ใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมัติ หรือ ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ ให้ทําเป็นความลับ โดยหลักสุจริต และให้ถือว่าข้อมูลลับส่วนบุคคลนี้เป็น ข้อมูลลับในระดับสูงสุด

ติดต่อ

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพฯ :
959 ซอยสุทธิพร (รัชดาภิเษก 3 แยก 16) ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
สมุทรสาคร :
30/91,100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ถนนเจษฏาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด "เราได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC™ Chain of Custody (FSC™-C169037)

โทร 02-641-9135-8 แฟกซ์ 02-641-9139
E-mail :info@cyberprint.co.th


แผนที่