นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ของคู่ค้า ของพนักงาน และหรือของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงและเพื่อให้การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
  2. บริษัทฯ จะขอเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
  3. บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก
  4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นคง ปลอดภัย และตามที่กฎหมายกำหนด
  5. บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือตามกฎหมายกำหนด
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ลักษณะเด่นทางกายภาพ หากจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดวังเป็นความลับ
  7. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะคุ้มครองและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย
  8. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทางให้ทำการคุ้มครองที่มั่นคง ปลอดภัย หรือตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
  9. เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการตรวจสอบ ขอรับสำเนา คัดค้าน ลบ ทำลาย โอน หรือขอถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ตามกฎหมายหรือตามสัญญาข้อตกลงที่มีต่อกัน การขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูลที่บริษัทฯ กำหนด
  10. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง ห้ามมิให้ ผู้ใด ละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
นายวิธิต อุตสาหจิต
กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตการใช้ข้อมูล
    บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกิจกรรมใด ๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกิจร่วมกัน หรือเพื่อการบริหารงาน หรือตามกฎหมายกำหนด ทั้งในสำนักงาน โรงงาน สาขา บริษัทฯในเครือ บริษัทฯคู่ค้า หรือหน่วยงานอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ (ถ้ามี)
    บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเหมือนกับข้อมูลของบริษัทฯ เอง หากท่านตกลงซื้อ/ขายบริการ หรือทำธุรกิจใด ๆ ร่วมกับบริษัทฯ บริษัทฯ ขอความยินยอม ขอใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันต่อไป หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้งพนักงานที่ติดต่อกับท่านเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ติดต่อ

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพฯ :
959 ซอยสุทธิพร (รัชดาภิเษก 3 แยก 16) ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
สมุทรสาคร :
30/91,100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ถนนเจษฏาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 02-641-9135-8 แฟกซ์ 02-641-9139
E-mail :info@cyberprint.co.th


แผนที่