บทนำ

    ภายใต้การบริหารธุรกิจที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเหมาะสมโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เป็นที่เชื่อมั่น และยอมรับแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะกำหนด “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” (Code of conduct) ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ มาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

    บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการนำแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ไปปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง และช่วยกันรักษาให้จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ ดำรงอยู่คู่บริษัทฯ ตลอดไป

หมวดที่ 1 หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

    ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ จริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยการประมวลนโยบายการดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสะท้อนคุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งมุ่งหวังให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณไว้ดังนี้

 1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

       บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ พนักงานของบริษัทฯ จึงต้องเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเคารพต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ
 2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

      บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และรับมือให้สินบนทุกรูปแบบ
 3. การมีส่วนได้ส่วนเสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

      บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ ของบริษัทฯ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทำรายการนั้นๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
 4. การใช้ข้อมูลภายใน และรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

      ถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงานให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมทุกรายการ อย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายใน ข้อมูลลูกค้า หรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่นหรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 5. ควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี/การเงิน

      บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำรายงานทางบัญชี และเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ
 6. การรับและการให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

      การรับ และการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง หรือรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควร ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม และไม่ให้เรียกร้อง หรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากบริษัทฯ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติด้วยความลำเอียง
 7. การจัดหา และการปฏิบัติต่อลูกค้า

      การจัดหาเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า และบริการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนดำเนินการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับคู่ค้า บนพื้นฐานของการให้เกียรติ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

      ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริม การดำเนินธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คำสั่ง และมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง
 9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

      บริษัทฯ มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจ และ การกระทำยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
 10. จรรยาบรรณของพนักงาน

      จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนพัฒนา และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
 11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

      บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ หลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 12. การรับแจ้งเหตุ/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

      บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งการแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชี้แจ้งข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และแนวทางการจัดการ หรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่ทำการกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ของบุคคล หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

    ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้น โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองก่อนยุติการดำเนินการดังนี้

 1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย หรือไม่
 2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่
 3. การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
 4. การกระทำนั้นทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่
 5. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
    หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำขั้นต้น หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

การรับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของธุรกิจ

    ด้วยคาดหมายให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนับสนุนให้มีรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยผู้ที่ได้รับการปฏิบัติที่ ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลจะถือเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีการกำหนดระยะเวลา สอบสวนอย่างเหมาะสม และชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

หมวดที่ 2 หลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ 7 ประการ

    บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ 7 ประการประกอบด้วย

 1. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)

      บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงพร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบในผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และกิจกรรมขององค์กร และจะดำเนินการหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 2. หลักความโปร่งใส (Transparency)

      บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ในการเปิดเผยนโยบาย และการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นข้อเท็จจริงและชัดเจน
 3. หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)

      บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม โดยคำนึงถึงคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างธรรมาภิบาล ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งมีกลไกในการควบคุมดูแลให้เกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การป้องกันและการแก้ไขที่ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งต่อประโยชน์ขององค์กรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรม
 4. หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stakeholder interests)

      บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเคารพต่อผลประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คำนึงถึงความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อ และการเข้าร่วมดำเนินการกับองค์กร คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการพิจารณาผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการดำเนินกิจกรรมขององค์กรในมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)

      บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักนิติธรรม โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กร และอยู่ภายใต้กฎหมายรวมทั้งสอดคล้อง กับกฎข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และระเบียบปฏิบัติขององค์กร อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และทบทวนกฎหมายเป็นระยะ
 6. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)

      บริษัทฯ เคารพและยึดมั่นต่อแนวปฏิบัติสากล จะไม่ร่วมกับองค์กรอื่นใดในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดต่อแนวปฏิบัติสากล และในสถานการณ์ที่ขัดกับแนวปฏิบัติสากล บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งทบทวนการดำเนินกิจกรรม และความสัมพันธ์ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมาย
 7. หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)

      บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ถ้าในสถานการณ์ที่สิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการปกป้อง หรือในสถานการณ์ที่กฎหมายในประเทศไม่ได้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จะยึดหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ กับทุกสถานการณ์ ทุกวัฒนธรรม และกับทุกประเทศ โดยบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์

หมวดที่ 3 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

    เพื่อให้จรรยาบรรณฉบับนี้มีความชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะผู้บริหาร และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรบริษัทฯ จึงได้นำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :CSR) ทั้ง 7 หัวข้อหลัก มาเป็นแนวปฏิบัติสำหรัีบองค์กรดังนี้

 1. การกำกับดูแลองค์กร(Organizational Governance)

      บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ผ่านประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางสังคมที่ดี เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

  1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการประกาศนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
  3. บริษัทฯ จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างขององค์กร กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานวัฒนธรรมขององค์กร ตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ในการนำหลักการด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิบัติ
  4. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. บริษัทฯ มีการแสดงผลการใช้งบประมาณ วัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. บริษัทฯ มีการส่งเสริมบุคลากรที่เป็นสตรี บุคลากรที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ให้ดำรงตำแหน่งภายในองค์กรอย่างเป็นธรรม
  7. บริษัทฯ มีการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

   พนักงาน

           พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อบริษัทฯ มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสวัสดิการ ที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

   • ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ ด้วยความเสมอภาค และ ไม่เลือกปฏิบัติ
   • ให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลงาน
   • ให้สวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
   • เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนการเก็บประวัติส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ
   • ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
   • จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
   • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   • การแต่งตั้ง โยกย้ายรวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
   • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
   • หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง ในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
   • พนักงานมีสิทธิ์ในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบ และกระบวนการที่กำหนด
   • รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และ เสมอภาค

   สังคมและชุมชน

   • ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สังคม และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่
   • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมสังคม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
   • สร้างจิตสำนึกในหมู่พนักงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
   • ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยภาครัฐ

   ภาครัฐ

           บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

   • จัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับราชการตามที่กฎหมายกำหนด
   • ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในภาครัฐ
   • ให้ความร่วมมือในการดำเนินตามที่กฎหมายกำหนด

   ลูกค้า

           บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

   • บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึงพอใจและได้รับประโยชน์
   • บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทันกำหนดเวลา
   • บริษัทฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใต้เสถียรภาพของอัตรากำลังคน
   • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อผูกมัดบังคับ ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และ ความปลอดภัยในอาหาร
   • บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน
   • บริษัทฯ จะลดการปลดปล่อยน้ำเสียด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่
   • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ และข้อกำหนดเฉพาะตามบริบทองค์กร
   • บริษัทฯ จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหาร

   ผู้จัดหาและคู่ค้า

           บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับผู้จัดหาและคู่ค้า โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อผู้จัดหาและ คู่ค้า มีความเสมอภาคโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด
   • ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
   • ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
   • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า


  8. บริษัทฯ มีกระบวนการช่องทางในการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ รับฟังความคิดเห็น และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
  9. บริษัทฯ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
  10. บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบที่สมดุล
  11. บริษัทฯ มีการติดตามการดำเนินงานการตัดสินใจของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ตัดสินใจในด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าวมีการตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพ
  12. บริษัทฯ มีการทบทวน และประเมินผลการกำกับดูแลองค์กร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
 2. ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

      สังคมโลก เป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือหลักนิติรัฐ ในพื้นที่ที่ บริษัทฯ เข้ามาดำเนินงานย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
  1. จัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินสถานะขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม ทุกกระบวนการ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบ การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และการติดตามผล
  2. มีการพิจารณาและดำเนินการ ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน อันได้แก่ ความขัดแย้งทางการเมือง ภาวะความยากจน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การคอรัปชั่นในองค์กร การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม และการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ และทรัพย์สินอย่างเข้มงวด
  3. หลีกเลี่ยงการร่วมกระทำผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง และทางอ้อม
  4. กำหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม ทั้งภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
  5. ไม่เลือกปฏิบัติต่อทุกกลุ่มบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
  6. ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลสิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมืองต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
  7. เคารพต่อสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
  8. เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน และจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 3. ด้านแรงงาน (Labor practices)

      บุคลากรถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักมีความสามัคคีไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยในการทำงานมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด จัดหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน ของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยมีแนวปฏิบัติด้านแรงงานดังนี้

  1. บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงานดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานเป็นครั้งคราว สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนลูกจ้างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา บริษัทฯ มีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารจัดการบุคลากรอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน ไม่ปลดออก เลิกจ้าง หรือไล่ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ ดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับเท่าเทียมกัน และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็น การเอาเปรียบต่อคู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบ และผู้ว่าจ้างในด้านแรงงาน
  2. บริษัทฯ จะไม่มีการว่าจ้าง หรือใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงต่ออิสรภาพ ถูกบังคับ หรือรายได้ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การจ้างงานนักโทษ หรือแรงงานจ้างช่วงที่ต้องทางานโดยถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว บังคับ โดยขาดอิสรภาพ
  3. จัดให้มีสภาพการจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยครอบคลุมค่าจ้าง เวลาทางาน วันหยุด สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน มุ่งเน้นความเหมาะสม และความสมดุลระหว่างงาน และการดำเนินชีวิตของพนักงาน เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันในท้องถิ่น
  4. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพนักงาน เช่นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย (คณะกรรมการลูกจ้าง กรณีมีสหภาพแรงงาน) ฯลฯ คณะกรรมการดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อปรึกษาหารือ และนำปัญหาต่างๆ จากการปฏิบัติงานมาร่วมกันพิจารณาแก้ไข ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคณะ บริษัทฯ จะไม่นำมาเป็นเหตุ ในการปลดออก ไล่ออก หรือเลือกปฏิบัติใดๆโดยเด็ดขาด ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ร่วมกับกลุ่มใดๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสนับสนุนโน้มน้าว ให้เกิดการจากัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง
  5. บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงาน มีการฝึกอบรม และสื่อสารให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องปลอดภัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีจากงานที่มีความเสี่ยง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย บริษัทฯ เคารพในสิทธิของพนักงาน ในการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะงาน รวมทั้งเปิดช่องทางให้พนักงานได้มีโอกาสขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน จากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในบริษัทฯ และจากหน่วยงานภายนอก
  6. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่เริ่มงานใหม่จะได้รับการฝึกอบรม และได้รับคำแนะนำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้วางแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 4. ด้านสิ่งแวดล้อม ( The Environment )

      บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน จึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
  1. การป้องกันมลพิษ
   • มีมีการชี้บ่งประเด็นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร
   • มีการตรวจวัด บันทึก ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมีการจัดทำรายงานปริมาณสารมลพิษ และวิธีการบำบัดต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
   • มีการป้องกันมลพิษ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
   • มีการเปิดช่องทางให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน
   • มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • ไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต้องห้าม ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
  2. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable resource use)
   • บริษัทฯ มีการชี้บ่ง ตรวจวัด บันทึก และรายงานผลการใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร อื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ
   • บริษัทฯ มีการดำเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ
   • บริษัทฯ มีการนำวัสดุรีไซเคิล กลับมาใช้ใหม่
   • บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกัน สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
   • บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  3. การบรรเทา และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   • บริษัทฯ จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การป้องกันและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
   • บริษัทฯ มีการชี้บ่งผลกระทบที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการกำหนดมาตรการที่จะลด หรือกำจัดผลกระทบเหล่านี้
   • บริษัทฯ มีการดำเนินงานปกป้องระบบนิเวศ และยอมรับภาระค่าใช้จ่าย ด้านสิ่งแวดล้อม
   • บริษัทฯ มีการหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางระบบนิเวศ และจัดทำกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ
   • บริษัทฯ ดำเนินการวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจการใช้ที่ดินขององค์กร โดยส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
   • บริษัทฯ มีการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ส่งมอบ ที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และเทคโนโลยีที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม( Fair operating practices )

          บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักจริยธรรม จะดำเนินงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอันได้แก่ ภาครัฐ คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่แข่งทางการค้า สมาคมต่างๆ ที่องค์กรเป็นสมาชิก และกลุ่มอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยครอบคลุมถึง การต่อต้านคอรัปชั่น การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณชนในวงกว้าง พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก ซึ่งสามารถบรรลุได้ด้วยผู้นำขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินการความรับผิดชอบ ตลอดทั่วทั้งขอบเขตอิทธิพลขององค์กรโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  1. การต่อต้านการคอรัปชั่น( Anti-corruption )
           เพื่อป้องกันการคอรัปชั่นและการติดสินบน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางส่งเสริม และดำเนินการต่อต้านคอรัปชั่นโดยการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก การฝึกอบรม และสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้นำแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอรัปชั่นไปใช้ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายเมื่อพบการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร และให้การสนับสนุนลูกจ้าง คู่ค้า ผู้แทนองค์กร ผู้ส่งมอบ ฯลฯ รายงานการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอรัปชั่นขององค์กร
  2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ (Responsible Political Involvement)
           บริษัทฯ จะไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมือง ยกเว้นกรณีที่กฎหมายอนุญาตจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่พนักงานอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม ให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ข่มขู่ หรือบีบบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม(Fair Competition)
           เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการค้า และแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติ และแนวทางป้องกันอื่นๆ ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีความตระหนัก สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาดไม่นำประเด็นทางสังคม เช่น ความยากจน ไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทางการค้า
  4. บริษัทฯ จะทำการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับหน่วยงานในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยการสนับสนุนให้องค์กรอื่นนำหลักการ และประเด็นด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมมาประยุกต์ใช้
  5. บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวปฏิบัติมีการตรวจสอบการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์ มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรัีบทรัพย์สินที่ได้รับ หรือนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 6. ด้านผู้บริโภค ( Consumer issues )

          บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยให้ความรู้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส การตลาดที่เป็นธรรม และมีการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม ต่อผู้บริโภคและลูกค้าอื่นๆ โดยคำนึงถึง

  1. การตลาดที่เป็นธรรม ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่เบี่ยงเบน และมีการปฏิบัติทางสัญญาที่ เป็นธรรมโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือปกปิดข้อมูล หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด
  2. คำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมทั้งให้การดูแลกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และบริการในสภาพที่ปลอดภัย ต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
  3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับรูปแบบการบริโภค และการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. บริษัทฯ จะทำการทบทวนข้อร้องเรียน และปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน
  5. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภค
  6. บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยป้องกันการหยุดชะงักในการให้บริการ
  7. บริษัทฯ คำนึงถึงการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ
 7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)

          บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ บริษัทฯ ย่อมมีภาระที่ ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกาไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทานุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
  • มีการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชน โดยมีตัวแทนขององค์กรตัวแทนของชุมชนร่วมกันดำเนินการ มีการติดตามประเมินผลโดยแผนงานนั้นควรเคารพต่อสิทธิ และ ความคิดเห็นของชุมชน พร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
  • ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกระดับในท้องถิ่น และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับชุมชน ช่วยอนุรักษ์ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีของชุมชน
  • ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานในชุมชน
  • ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ำที่สามารถทำได้ง่าย และช่วยก่อ ให้เกิดรายได้กับชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่อชุมชน
  • เสริมสร้างความสามารถให้กับผู้ส่งมอบท้องถิ่น และให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อขจัดผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับโรคอันตราย และภัยคุกคามต่อสุขภาพ รวมถึงวิธีการป้องกันจากโรคต่างๆ
  • หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ทำให้ชุมชนต้องพึ่งพากิจกรรมการบริจาคจากองค์กร ซึ่งทุกกิจกรรมที่ร่วมทำกับชุมชน ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างยั่งยืน และอาจขอความร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และทรัพยากร

หมวดที่ 4 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

    การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าองค์กรจะมีความเสี่ยงจากอะไร เช่น จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การดำเนินงาน และสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์ได้แล้ว ต้องหามาตรการมาจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่นกลยุทธ์การหลีกเลี่ยง (Avoid) การลด (Reduce) การโอน (Transfer) และการยอมรับ (Accept)
    บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญถึงการบริหารความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ โดย ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการ ในการดำเนินธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นการจัดการความเสี่ยงทั่วองค์กรที่พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตาม
    การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจในแต่ละปี โดยมีการติดตาม และควบคุมความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามทิศทาง และนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆดังนี้    บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” (Code of conduct) ฉบับนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตามเจตนารมณ์ นโยบาย หลักการ และความคาดหวังขององค์กร ดังนั้นทุกครั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบในองค์กร บริษัทฯจะทำการพัฒนาปรับปรุง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับนี้ ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วิธิต อุตสาหจิต
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อ

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพฯ :
959 ซอยสุทธิพร (รัชดาภิเษก 3 แยก 16) ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
สมุทรสาคร :
30/91,100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ถนนเจษฏาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 02-641-9135-8 แฟกซ์ 02-641-9139
E-mail :info@cyberprint.co.th


แผนที่